Got Ice Cream ?

Qingdao Photography: Got Ice Cream? - Qingdao

This photograph “Got Ice Cream?” was taken near Jimo Lu Market in ShiBei District, Qingdao.

Got Ice Cream ?
Rate this post

Share This: